Neigiamų apsaugos galimybių strategijos


Lygybė prieš įstatymą, Laisvė nebūti išnaudojamam, nepatirti smurto ir prievartos Šios prioritetinės sritys nustatytos remiantis dabartiniu Europos Tarybos darbu, kuris bus toliau bus plėtojamas, ir suteiks pridėtinę vertę darbui kituose regioniniuose ir tarptautiniuose kontekstuose, pavyzdžiui, ES ir JT lygmeniu.

Be to, jomis siekiama atkreipti dėmesį į būsimą Europos Tarybos darbą, susijusį su neįgaliųjų teisėmis, kad Strategijos laikotarpiu m. Šios prioritetinės sritys bus aiškinamos ir įgyvendinamos laikantis JTNTK, Europos žmogaus teisių konvencijos, Europos socialinės chartijos ir vadovaujantis naujausia Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika.

Tinkamai atsižvelgiama į naujausius JT neįgaliųjų teisių komiteto sprendimus, gaires ir Bendrąsias pastabas, taip pat į Europos socialinių teisių komiteto išvadas ir sprendimus. Be to, priemonės, skirtos geriau įtraukti neįgaliuosius į visuomenę, apima ir tarptautinius socialinės atsakomybės, įskaitant įmonių socialinę atsakomybę, standartus, kuriais siekiama skatinti privačiojo sektoriaus ir verslo įmonių dalyvavimą įgyvendinant žmogaus teises [12]JT Pasaulinį susitarimą [13] ir JT DVT [14].

Efektyvių galimybių strategijos, 1. Svarstyta, kokie turėtų būti Lietuvos energetikos strategijos

Šios Strategijos naudos gavėjai — neįgalieji, gyvenantys 47 Europos Tarybos valstybėse narėse, ir visa visuomenė. Valstybių narių vyriausybės skatins įgyvendinti Strategiją nacionaliniu ir vietos lygmeniu glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamų organizacijų atstovaujamais neįgaliaisiais ir jų šeimomis bei visomis kitomis atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai nacionalinės žmogaus teisių institucijos, už lygybę atsakingos institucijos, ombudsmeno institucijos, paslaugų teikėjai ir pilietinė visuomenė.

neigiamų apsaugos galimybių strategijos

Visos šios suinteresuotosios šalys buvo pakviestos įnešti savo indėlį per išsamias ir atviras konsultacijas, surengtas ruošiant Strategiją.

Rizikos valdymas ir įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu Bendras rizikos veiksnys, taikomas visoms prioritetinėms sritims, yra politinio įsipareigojimo stoka, kas, be kita ko, lemia nepakankamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

Šis veiksnys gali sukelti grėsmę pagarbai neįgaliųjų žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei didesnės paramos teikimui. Strategijoje visoms prioritetinėms sritims parengtos rizikos analizės lentelės.

Neigiamų apsaugos galimybių strategijos

Lentelėse pateikiamas laukiamas poveikis, arba galutinis tikslas, naudos gavėjui kiekvienoje prioritetinėje srityje. Tai galima pasiekti įvairiais būdais, atsižvelgiant į pokyčius ir struktūras nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Rizikos analizės lentelėse pateikiami keli galimos rizikos bendro pobūdžio pavyzdžiai, t. Šie pavyzdžiai yra orientacinio pobūdžio ir neapima visų galimų nacionalinio ir vietos lygmens variantų.

Įgyvendinant Strategiją nacionaliniu ir vietos lygmeniu, bus išsamiai išnagrinėti ir kiti pavyzdžiai, taip pat konkretūs veiksmai ir priemonės rezultatairemiantis strategijomis, veiksmų planais, rodikliais ir kitais atitinkamais politiniais dokumentais bei standartais negalios srityje. Be valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų šalių nacionaliniu ir vietos lygmeniu vykdomos veiklos, bus parengtas dviejų metų darbo planas, kuriame bus nurodyti veiksmai ir priemonės rezultataikuriuos turės įgyvendinti Europos Taryba, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis žr.

Įgyvendinimas ir tolesnė veikla. Horizontalios teminės sritys Dalyvavimas, bendradarbiavimas ir koordinavimas Visapusis ir veiksmingas neįgaliųjų dalyvavimas visose gyvenimo ir visuomenės srityse turi lemiamos reikšmės įgyvendinant visas žmogaus teises.

Pasirinkimo strategija siekiant apsaugoti trūkumus

Europos Tarybos kontekste tai reiškia aktyvesnį ir geresnį neįgaliųjų dalyvavimą visuose Europos Tarybos darbuose ir veikloje, įskaitant bendradarbiavimo projektus, kuriuos finansuoja, remia, valdo arba įgyvendina Europos Taryba. JTNTK 32 straipsnyje pripažįstama tarptautinio bendradarbiavimo svarba siekiant įgyvendinti Konvenciją nacionaliniu lygmeniu.

Todėl svarbu, kad Europos Taryba ir jos nepriklausomi stebėsenos mechanizmai [15] derintų savo darbą ir veiklą šioje srityje, remdamiesi Europos Tarybos neigiamų apsaugos galimybių strategijos pridėtine verte ir gaudami naudos iš reikšmingo neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų šalių dalyvavimo.

Spręsdama klausimus, susijusius su neįgaliųjų teisėmis, Europos Taryba savo veikloje ir toliau ypatingą dėmesį skirs sinergijai, bendradarbiavimui ir koordinavimui. Tai apima, be kita ko, bendradarbiavimą su nacionaliniais centrais, koordinavimo mechanizmais ir nepriklausomomis stebėsenos struktūromis, sukurtomis ir paskirtomis nacionaliniu lygmeniu pagal JTNTK 33 straipsnį. Tai taip pat apima bendradarbiavimą su kitomis regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, nacionalinėmis žmogaus teisių institucijomis NŽTIuž lygybę atsakingomis institucijomis, ombudsmeno institucijomis ir pilietine visuomene, paslaugų teikėjais, specializuotosiomis agentūromis, žiniasklaida, privačiuoju sektoriumi, akademine bendruomene, nepriklausomais ekspertais ir ypač su neįgaliųjų organizacijomis.

Visame Europos Tarybos ir nacionalinio bei vietos lygmens darbe, įskaitant nepriklausomų stebėsenos mechanizmų veiklą, reikia atsižvelgti į visus skirtingus dalyvavimo lygius.

LRT trumpai. Viskas, ką reikia žinoti apie antikūnų testą galimybių pasui gauti

Universalus dizainas ir tinkamas sąlygų pritaikymas Negalia yra atskirų sutrikimų ir egzistuojančio neigiamo požiūrio bei aplinkos kliūčių sąveikos rezultatas. Negalia gali trukdyti neįgaliesiems naudotis forex prekybos simuliatorius nemokamai žmogaus teisėmis pagrindinėmis laisvėmis ir neleisti jiems veiksmingai ir lygiai su kitais dalyvauti visuomenės gyvenime.

neigiamų apsaugos galimybių strategijos

Asmenys, turintys daugybinių, sudėtingų ir kompleksinių sutrikimų, susiduria su papildomomis kliūtimis, jiems taip pat gresia didesnė institucionalizavimo, atskirties ir skurdo rizika. Norint užtikrinti darnų vystymąsi ir geresnį prieinamumą, būtina investuoti į priemones, skirtas užkirsti kelią naujoms kliūtims arba pašalinti esamas.

Prieinamumo problemų galima išvengti arba gerokai jas sumažinti pasirenkant racionalų ir nebūtinai brangų universalų dizainą, kuris būtų naudingas visiems. Be būtinų prieinamumo priemonių, susijusių su reikiamo prieinamumo užtikrinimu grupėms, ateityje atskiros kliūtys gali būti įveiktos pasirūpinant tinkamu sąlygų pritaikymu pagal individualius poreikius. Atsisakymas užtikrinti tinkamą sąlygų pritaikymą arba prieigą gali reikšti diskriminaciją.

Ogis ir Tarakonai filmas

Reikėtų neigiamų apsaugos galimybių strategijos labiau skatinti naudoti universalų dizainą ir remti bei vystyti nebrangias pagalbines technologijas, priemones ir paslaugas, skirtas pašalinti esamas kliūtis. Būtina į tai atsižvelgti atliekant bet kokį darbą Europos Taryboje nacionaliniu ir vietos lygmeniu, įskaitant nepriklausomų stebėsenos mechanizmų veiklą.

Neigiamų apsaugos galimybių strategijos, Europos Tarybos 2017-2023 m. strategija dėl negalios

Lyčių lygybės aspektas Lyčių lygybė reiškia vienodą tiek vyrų, tiek moterų matomumą, galių jiems suteikimą, atsakomybę ir dalyvavimą visose viešojo ir privačiojo gyvenimo srityse. Europos Tarybos kontekste tai reiškia, kad lyčių neigiamų apsaugos galimybių strategijos klausimai įtraukiami į visų politikos priemonių, programų ir veiklos neįgaliųjų srityje planavimą, biudžeto sudarymą, įgyvendinimą, stebėseną bei vertinimą ir atvirkščiai.

Be to, reikalaujama naudoti pagal lytį ir negalią suskirstytus duomenis ir užtikrinti lygiateisį moterų ir vyrų dalyvavimą visose šios srities programose ir veikloje.

 • Mano efektyvių galimybių strategija, Efektyvių galimybių strategijos
 • Kaip greitai padaryti pinigus iandien AAA - Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas Puiki prekybos strategija dirbantiems specialistams Tačiau dėl žmogaus veiklos jūroms kyla ir įvairių grėsmių.
 • Binance dash
 • Investavimo į obligacijas strategijos Prioritetai Pasirinkimo darbo strategija.
 • Ribotos akcijos ir skatinamosios akcijų pasirinkimo sandoriai
 • Prekybos ir investavimo strategija
 • Neigiamų apsaugos galimybių strategijos, Apskaitos įrašai naudoja akcijų pasirinkimo sandorius
 • Bendras akcijų pasirinkimo sandorių skaičius

Neįgalios moterys ir mergaitės dažnai susiduria su papildomomis kliūtimis ir aukštesniu diskriminacijos lygiu galimybių naudotis žmogaus teisėmis ir užsiimti veikla srityje negu nei vyrai. Be to, neįgalioms moterims ir mergaitėms kyla didesnis įvairių formų smurto pavojus tiek namuose, tiek kitoje aplinkoje [16]. Siekiant sušvelninti šias papildomas kliūtis ir užtikrinti didesnę lygybę, būtina taikyti lyčių lygybės aspektą visame Europos Tarybos darbe ir veikloje ir nacionaliniu bei vietos lygmeniu, įskaitant nepriklausomų stebėsenos mechanizmų veiklą.

Daugialypė diskriminacija Daugeliui neįgaliųjų kyla pavojus patirti daugialypę ir arba įvairių formų diskriminaciją neigiamų apsaugos galimybių strategijos segregaciją visuomenėje dėl savo konkrečios situacijos pavyzdžiui, dėl finansinio ar išsilavinimo statuso, gyvenimo ar būsto sąlygų, reikalingos pagalbos lygio, negalios arba kompleksinės negalios ir pan.

 • Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos | Lygybė
 • Neigiamų apsaugos galimybių strategijos Efektyvių galimybių strategijos 3.
 • Dvejetainis variantas islame
 • LRT trumpai.
 • Gera prekybos sistema
 • Kabinos pasirinkimų prekybininko apžvalga
 • Neigiamų apsaugos galimybių strategijos - senauto.lt
 • Greitieji kreditai nedirbantiems

Šioje Strategijoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad nediskriminavimo principas turi būti taikomas visose prioritetinėse srityse. Siekiant įveikti daugialypę diskriminaciją ir jos žalingus padarinius, įskaitant poveikį vaikų ir jaunimo vystymuisi, svarbu pripažinti, kad ji egzistuoja, ir atsižvelgti į ją visame Europos Tarybos darbe ir veikloje bei nacionaliniu ir vietos lygmeniu, įskaitant nepriklausomų stebėsenos mechanizmų veiklą. Švietimas ir mokymas Kokybiškas švietimas, įskaitant švietimą žmogaus teisių srityje, yra būtina sąlyga, kad neįgalieji turėtų vienodas galimybes su kitais naudotis žmogaus teisėmis.

neigiamų apsaugos galimybių strategijos

Tai taip pat apima ankstyvą vaikystę ir paramą šeimai. Europos Tarybos kontekste tai reiškia geresnes neįgaliųjų galimybes naudotis informacija, švietimo ir mokymo programomis bei priemonėmis, susijusiomis su žmogaus teisėmis ir jų įgyvendinimu.

Tai taip pat reiškia neįgalių asmenų įtraukimą, kaip dalyvių ir naudotojų, į švietimo ir mokymo projektus, kuriuos finansuoja, remia, valdo arba įgyvendina Europos Taryba.

Europos Tarybos 2017-2023 m. strategija dėl negalios

Specialistams skirtos švietimo ir mokymo programos, kampanijos ir medžiaga turi apimti negalios aspektą, siekiant užtikrinti, kad jie turėtų reikiamų įgūdžių ir žinių atlikti savo pareigas vienodais ir įtrauktimi paremtais pagrindais. Tokiose programose turi būti atsižvelgiama į deramą pagarbą neįgaliųjų teisėms ir garantuojamos kokybiškos pagrindinių programų paslaugos, kaip to reikalaujama pagal tarptautinius standartus.

Galiausiai kokybiškas švietimas apima visų asmenų, įskaitant neįgaliųjų šeimos narius, švietimą negalios ir žmogaus teisių, neįgaliųjų galimybių ir kliūčių, su kuriomis jie susiduria, klausimais t. Visame Europos Tarybos darbe ir nacionaliniu bei vietos lygmeniu, taip pat ir nepriklausomų stebėsenos mechanizmų veikloje, turėtų būti atsižvelgiama į švietimą ir mokymą, įskaitant neįgaliųjų švietimą žmogaus teisių srityje ir švietimą bei mokymą neįgaliųjų teisių klausimais.

Prioritetinės sritys Lygybė ir nediskriminavimas Lygybė yra pagrindinis visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių principas.

neigiamų apsaugos galimybių strategijos

Ji garantuojama visiems asmenims Europos žmogaus teisių konvencijoje, Europos socialinėje chartijoje, JTNTK 5 straipsnis ir kitose regioninės bei tarptautinės sutartyse žmogaus teisių klausimais ir susijusiuose dokumentuose.

Dėl nevienodo požiūrio ir įvairių formų diskriminacijos neįgalieji negali visapusiškai ir vienodomis sąlygomis su kitais naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Be to, ištikus ekonomikos krizei ir taikant griežtas taupymo priemones, gali kilti pavojus, jog padidės nelygybė dėl išteklių trūkumo ir biudžeto mažinimo nacionaliniu ir vietos lygmeniu teikiant asmenims su negalia skirtą paramą ir paslaugas.

Europos Tarybos institucijos, valstybės narės ir kitos atitinkamos suinteresuotosios šalys turėtų siekti: įtraukti lygybę ir nediskriminavimą bei informaciją apie visų neįgaliųjų žmogaus teises į visas Europos Tarybos darbo sritis ir nacionaliniu bei vietos lygmeniu; skatinti nepriklausomus Europos Tarybos stebėjimo mechanizmus įtraukti visų neįgaliųjų lygybės ir nediskriminavimo bei vienodų galimybių naudotis žmogaus teisėmis principus į savo stebėsenos veiklą, kai taikoma, ir teikti rekomendacijas šiais klausimais; skatinti užtikrinti visų neįgaliųjų lygybę ir nediskriminavimą, visų pirma per įtraukią švietimo sistemą ir rengiant mokymo, komunikacijos ir užimtumo iniciatyvas.

neigiamų apsaugos galimybių strategijos

Jos turi būti skirtos įvairiems specialistams, įskaitant valstybės tarnautojus bei paslaugų teikėjus, ir turi būti rengiamos aktyviai įtraukiant neįgaliuosius, jų šeimas ir jiems atstovaujančias organizacijas; remti pastangas rinkti tinkamai suskirstytus duomenis ir tikslinę statistiką apie neįgaliųjų diskriminaciją ir kliūtis, trukdančias jiems visapusiškai naudotis žmogaus teisėmis, ir įtraukti šią informaciją į bendrus statistinius duomenis; skatinti steigti stiprias, nepriklausomas ir gerai aprūpintas nacionalines žmogaus teisių institucijas, už lygybę atsakingas institucijas ir ombudsmeno institucijas, užtikrinančias lygybę ir nediskriminavimą nacionaliniu ir vietos lygmeniu; nustatyti, rinkti ir platinti esamas teisių gynimo priemones ir gerąją patirtį, kuria siekiama pagerinti neįgaliųjų galimybes naudotis prieinama teisine apsauga diskriminacijos atvejais.

Rizikos analizė.