Mokesčių inversijos strategija. KTU ekonomistai: ekonomikos šokas – valstybei skolintis ar taupyti?


SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Nors kelių transportui tenka reikšmingiausias vaidmuo vidaus transporto sistemoje, jis taip pat kelia nemažai socialinių, ekonominių ir aplinkos problemų, susijusių, pvz. Kelių apmokestinimas gali būti labai svarbus siekiant, kad transporto operacijos taptų švaresnės ir veiksmingesnės, o jo struktūros nuoseklumas yra būtinas norint užtikrinti vienodas sąlygas kelių naudotojams ir tvarų infrastruktūros finansavimą.

Ja siekiama panaikinti transporto įmonių tarpusavio konkurencijos iškreipimą palaipsniui suderinant transporto priemonių mokesčius ir nustatant nediskriminacinio infrastruktūros apmokestinimo mechanizmus.

Joje nustatyti SKTP taikytini minimalaus lygio transporto priemonių mokesčiai ir apibrėžiami infrastruktūros apmokestinimo būdai, įskaitant mokesčių diferencijavimą pagal transporto priemonių aplinkosauginį veiksmingumą.

Video: Kaip Skirti 2% Gyventojų Pajamų Mokesčio Paramai - Maltiečiams 2022, Sausis

Tačiau iki šiol šioje direktyvoje trūko nuostatų, kuriomis būtų konkrečiai siekiama mažinti transporto išmetamą CO2 kiekį. Kelių transporto išmetamas CO2 kiekis m.

  • Mossberg 590a1 akcijų pasirinkimo sandoriai
  • analizė - Traducción al español – Linguee
  • EUR-Lex - L - LT - EUR-Lex

Nekeičiant dabartinių tendencijų išmetamųjų teršalų kiekis nebus sumažintas pakankamai, kad būtų pasiekti ir m. ES tikslai.

  • Ribotos skatinamosios akcijų pasirinkimo sandoriai
  • Gyvatvorė (finansai) - senauto.lt
  • ĮMonių inversijos nauda - Mokesčiai

Daugelyje valstybių narių kelių infrastruktūra prastėja dėl netinkamos priežiūros. Kelių priežiūros viešosios išlaidos — m. Tai lemia įvairų neigiamą poveikį ekonomikai, socialinei sistemai ir aplinkai — auga transporto priemonių veiklos kaštai, didėja tarša ir triukšmas, ilgėja kelionės laikas, daugėja avarijų, atsiranda neigiamų padarinių ekonomikai.

mokesčių inversijos strategija

Dabartinis teisės aktas taikomas tik SKTP, į jo taikymo sritį neįtrauktos jokios kitos transporto priemonės. Šioje srityje, visų pirma apimančioje lengvuosius automobilius, stokojant konkrečių apribojimų kyla rizika pernelyg pabranginti trumpalaikes vinjetes ir taip diskriminuoti nenuolatinius naudotojus, daugiausia užsieniečius.

Finansų rinkų apžvalga (2019 gegužė)

Dar vienas potencialus visų tipų transporto priemonėms aktualus diskriminacijos veiksnys — kompensacijos, skiriamos nacionaliniams naudotojams įvedus pagal laiką skaičiuojamus mokesčius. Dėl kelių transporto daromo neigiamo poveikio visuomenė patiria didelių kaštų. Be to, nuolatinė miestų teritorijų ir jų apylinkių problema yra grūstys, tačiau valstybės narės šį klausimą sprendžia nesistemingai. Iniciatyva prisidedama prie Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos REFITkadangi ja siekiama atnaujinti ir supaprastinti tam tikras direktyvos nuostatas.

Siūlomos sąlygos padės supaprastinti tam tikras direktyvos nuostatas, atšaukiant EURO emisijos klase grindžiamą rinkliavų diferencijavimą, kurio nauda šiuo metu greitai mažėja, ir panaikinant apsunkinančius pranešimo reikalavimus, visų pirma susijusius su išorinių kaštų apmokestinimu.

Be to, į direktyvos taikymo sritį siūloma įtraukti į autobusus, lengvuosius automobilius ir furgonus, tokiu būdu užtikrinant nuoseklesnį infrastruktūros naudojimo kainų nustatymą visame kelių transporto sektoriuje. Atsižvelgiant į pirmiau minėtą išmetamo CO2 kiekio klausimą, taip pat siūloma, kad kelių mokesčiai atspindėtų šių teršalų išmetimo lygį.

Siūlomi pakeitimai atitinka tikslus, nustatytus m. Siekiant sudaryti mokesčių inversijos strategija sąlygas atstumu grindžiamam apmokestinimui lygiagrečiai peržiūrimi teisės aktai dėl elektroninių rinkliavų 4.

mokesčių inversijos strategija

Siūlomi pakeitimai taip pat dera su aplinkos teisės aktais dėl transporto priemonių išmetamų teršalų ir keliamo triukšmo. Be to, išplėtus taikymo sritį iniciatyva remiasi numatytomis priimti su mokesčių inversijos strategija transporto priemonių išmetamu CO2 kiekiu susijusiomis sertifikavimo procedūromis forex einamosios sąskaitos reglamentais dėl lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 ir kitų teršalų kiekio.

Kiek tai susiję su atitinkamu kelių tinklu, pasiūlymas grindžiamas peržiūrėtomis Sąjungos gairėmis dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros. Direktyvos nuostatos, kurioms šis pasiūlymas turės poveikį, yra susijusios su rinkliavomis ir naudotojo mokesčiais — sritimi, kuriai taikomas SESV 91 straipsnis.

Direktyvos II skyriaus dėl transporto priemonių mokesčių tam tikrų nuostatų pakeitimai patenka į SESV straipsnio taikymo sritį ir yra nagrinėjami atskirame teisės akto pasiūlyme.

Mokesčio inversija - Mokesčiai

Tačiau esamų taisyklių pritaikymą gali atlikti tik pati Sąjunga. Kitų kategorijų transporto priemonių įtraukimą į ES taisykles pagrindžia tai, kad tos transporto priemonės prisideda prie ES ir pasaulinio lygmens problemų.

Įtraukus keleivinius automobilius, mikroautobusus ir furgonus visų pirma išnyktų rizika, kad valstybės narės taikys nevienodas sąlygas nenuolatiniams naudotojams arba užsienyje registruotoms transporto priemonėms. Įtraukus vietos ir tolimojo susisiekimo autobusus būtų mažiau iškreipiama konkurencija keleivių vežimo vidaus rinkoje: dabar ji iškreipiama taikant šioms transporto priemonėms lengvatinį režimą, t.

Bendrai tariant, kadangi visos šios transporto priemonės naudoja tą pačią kelių infrastruktūrą ir prisideda prie išmetamo CO2 kiekio, oro taršos ir grūsčių, norint spręsti įvardytas problemas jų įtraukimas į taisykles yra pagrįstas. Taikymo srities neapriboti vien SKTP yra būtina tam, kad visoms kelių transporto priemonėms būtų taikomos suderintos taisyklės ir kad būtų galima spręsti ne vien tas problemas, kurios išimtinai arba daugiausia susijusios su SKTP eismu, bet ir tokias kaip prastėjanti infrastruktūros kokybė, didelis kelių transporto išmetamas CO2 kiekis, oro tarša, triukšmas, grūstys ir mokesčių inversijos strategija naudotojų diskriminacija.

Kaštai valstybėms narėms, įmonėms ir piliečiams, palyginti su galima nauda, yra ribotos. Pasiūlymu yra ne reikalaujama, kad valstybės narės taikytų kelių mokesčius, o siekiama, kad tokie mokesčiai visoje Sąjungoje būtų taikomi vienodai. Juo taip pat nenumatoma didinti esamų mokesčių.

Atliekant poveikio vertinimą dėl prieštaros proporcingumo principui nuspręsta atsisakyti kai kurių galimų politikos priemonių, pvz. ES infrastruktūros apmokestinimo politikos įgyvendinimo ir poveikio nuo m.

9. Monakas

Atliekant vertinimą nustatyta įvairių su kelių mokesčio taikymu SKTP pagal dabartinę teisinę sistemą susijusių problemų. Nors vienokį ar kitokį kelių apmokestinimą mokesčių inversijos strategija įgyvendino 24 valstybės narės ir pasireiškė tendencija pereiti prie tinklo lygmeniu renkamų atstumu grindžiamų rinkliavų, šis perėjimas yra lėtas ir tebėra neatitikimų tarp valstybių narių.

Atliekant vertinimą rasta daug nacionalinių kelių apmokestinimo politikų skirtumų ir nustatyta, mokesčių inversijos strategija dėl nepakankamai suderintų mokesčių tipų ribotos trukmės mokesčių inversijos strategija, atstumu grindžiamos rinkliavos, diferencijavimas arba ne ir naudojamų mokesčių rinkimo technologijų tipų tiek institucijos, tiek naudotojai patiria papildomos administracinės naštos ir į moterų darbą iš namų. Nors direktyva padeda įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, nustatyta ir tam tikrų jos trūkumų: ·taikymo sritis leidžia nuostatų netaikyti mažiau kaip 12 tonų sveriančioms SKTP ir dėl to susidaro nevienodos krovinių vežimo sąlygos; ·direktyva leidžiami taikyti pagal laiką skaičiuojami mokesčiai nepadeda nei efektyviai padengti infrastruktūros kaštų, nei diegti mažiau taršių, veiksmingesnių operacijų ar mažinti grūsčių; ·išorinių kaštų mokesčių taikymas pernelyg sudėtingas, o privalomas diferencijavimas pagal EURO emisijos klases nepakankamai apibrėžtas — apibrėžtas tik maksimalus diferencijavimas ir valstybėms narėms palikta laisvė veikti jo ribose; ·mokesčių diferencijavimui siekiant sumažinti grūstis taikomas neutralumo pajamų atžvilgiu reikalavimas yra pernelyg sudėtingas taikyti ir taikant jį tik SKTP gali būti laikomas diskriminaciniu, nes prie grūsčių prisideda visi kelių naudotojai.

Nors atliekant vertinimą pagrindinis dėmesys skirtas dabartinėms direktyvos nuostatoms, suinteresuotųjų šalių atsiliepimuose iškelta ir kitų aktualių klausimų — pvz. Komisijos komunikate COM final. Taikyti atvirų ir tikslinių konsultacijų metodai, taip pat įvairios konsultacijų priemonės.

Šios viešos konsultacijos vyko nuo liepos 8 d. Konsultacijų klausimyną sudarė dvi klausimų grupės: viena jų siekta sužinoti plačiosios visuomenės naudotojų nuomonę, kita su labiau techninio pobūdžio klausimais — ekspertų nuomonę. Komisija gavo užpildytus klausimynus ir 48 papildomus dokumentus. Konsultacijų dalyvių indėlio apibendrinimas ir rezultatų panaudojimas Respondentai iš esmės pritarė priemonėms, kuriomis skatinama naudoti efektyviai degalus naudojančias transporto priemones, nors siūlymas tai daryti diferencijuojant kelių mokesčius sulaukė mažesnio pritarimo.

Daugelis ne valstybių narių respondentų pritarė, kad reikia įvesti išmetamu CO2 kiekiu grindžiamą diferencijavimą ir palaipsniui atsisakyti EURO emisijų klasių sistemos. Pajamų atžvilgiu neutraliam diferencijavimui pagal išmetamą CO2 kiekį nebuvo pareikšta jokio akivaizdaus prieštaravimo, nors pareikšta abejonių dėl jo įgyvendinamumo trumpuoju laikotarpiu. Dėl galimų kelių kokybės užtikrinimo priemonių aiškiai išsiskyrė 1 nuomonės, pareikštos internetinėse viešose konsultacijose ir per daugumą pokalbių su suinteresuotosiomis šalimis, ir 2 apklaustų valstybių narių atstovų nuomonės.

Dauguma pirmos grupės respondentų kelių infrastruktūros kokybės užtikrinimo priemonėms iš esmės pritarė, o valstybės narės nepritarė. Valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų šalių nuomonės išsiskyrė ir dėl galimų priemonių, skirtų diskriminavimui išvengti ir vienodoms sąlygoms užtikrinti.

Daugelis pateikusiųjų papildomus dokumentus ir ne ES valstybių narių apklaustųjų pritarė laipsniškam pagal laiką skaičiuojamų mokesčių atsisakymui paliekant tik atstumu grindžiamą apmokestinimą.

Tačiau valstybių narių nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė. Dėl transporto sistemos veiksmingumo užtikrinimo dauguma internetinių viešų konsultacijų respondentų manė, kad kovoti su grūstimis turėtų pačios valstybės narės, o populiariausias grūsčių apmokestinimo variantas buvo mokesčių taikymas visoms transporto priemonėms.

Pritariantieji grūsčių apmokestinimui pabrėžė, kad bet kokie grūsčių mokesčiai turėtų būti taikomi visoms transporto priemonėms. Valstybės narės iš esmės pageidavo didesnio lankstumo. Išorės rangovas padėjo rengti poveikio vertinimo patvirtinamąjį tyrimą 8kuris baigtas m. Valdyba pateikė rekomendacijų, kuriose reikalaujama geriau pagrįsti su išmetamo CO2 kiekio mažinimu susijusį tikslą ir aiškiau išdėstyti šiuos dalykus: —diferencijuoto kelių apmokestinimo pajamų traktavimą, —esamo teisės akto trūkumus, —tam tikrų variantų atmetimą, —numatomą mokesčių inversijos strategija.

Į pastabas atsižvelgta peržiūrint poveikio vertinimą — jame pateikta išsamesnė informacija ir paaiškinimai, kaip nurodyta poveikio vertinimo ataskaitos I priede. Be kitų korekcijų, siekiant atsižvelgti į pirmiau iškeltus klausimus, padaryti šie pakeitimai: —problemos apibrėžimas ir visų pirma jos veiksnių aprašymas papildyti paaiškinimais dėl tarpusavio papildomumo su kitais aplinkos mokesčiais ir CO2 kiekio standartais.

Kitos priemonės taip pat galėjo būti veiksmingos, bet jų nebūtų pakakę transporto išmetamam CO2 kiekiui pažaboti mokesčių inversijos strategija, kiek to reikia vykdant ES įsipareigojimus; —priede, kuriame aprašomos paliktos politikos priemonės, paaiškintos priežastys, dėl kurių skirtingai traktuojamos iš neprivalomo grūsčių apmokestinimo gautos pajamos. Viena pagrindinių priežasčių yra susijusi su priimtinumu, nešališkumu ir siekiu neutralizuoti bet kokį regresyvų mokesčio poveikį; —dabartinio teisės akto vertinimo ir įgyvendinimo aprašymas ir mokesčių inversijos strategija veiksnių aprašymas papildyti konkrečiu teisės akto reikšmės ir trūkumų paaiškinimu; —priežasčių, dėl kurių atsisakoma privalomo kelių apmokestinimo ir bendro pajamų panaudojimo, aprašymas papildytas naujais elementais; —atitinkamuose skirsniuose išsamiau aprašytas numatytas poveikis CO2 išmetimo lygiui, atitinkamoms valstybėms narėms ir paprastinimui.

mokesčių inversijos strategija

Apsvarstytos keturios viena kita paremtos politikos galimybės, iš eilės PO1—PO4 atspindinčios vis didėjančią reguliavimo intervenciją. Pirmoji politikos galimybė PO1 numato teisės akto pakeitimus, kuriais atnaujinamos tik kai kurios direktyvos nuostatos ir mokesčių inversijos strategija jos taikymo sritį papildomai įtraukiami vietos ir tolimojo susisiekimo autobusai, furgonai ir keleiviniai automobiliai — šiuo būdu bus sprendžiamos visos įvardytos problemos.

Pakeitimai yra susiję su išimčių panaikinimu, atskaitomybės reikalavimų ir išorinių kaštų mokesčių maksimalių dydžių atnaujinimu, taip pat tų mokesčių reikalavimų supaprastinimu. Ši galimybė taip pat numato įtraukti nediskriminavimo ir proporcingumo reikalavimus, taikytinus lengvųjų transporto priemonių apmokestinimui.

Antroji politikos galimybė PO2 orientuojama į išmetamo CO2 kiekio klausimą ir numato palaipsniui panaikinti pagal laiką skaičiuojamų mokesčių taikymą sunkiosioms transporto priemonėms.

Ši galimybė apima sunkiosioms transporto priemonėms taikomų infrastruktūros mokesčių diferencijavimo pagal išmetamą CO2 kiekį taisykles ir numato palaipsniui panaikinti dabartinį diferencijavimą pagal EURO emisijos klases. Trečia politikos galimybė PO3 ir jos a bei b variantai numato įvesti lengvosioms transporto priemonėms taikytinas papildomas priemones, kuriomis būtų mažinamos tarpmiestinės grūstys ir visų transporto priemonių išmetamas CO2 ir kitų teršalų kiekis PO3b. Galiausiai ketvirtoji politikos galimybė PO4 numato išorinių kaštų apmokestinimą padaryti privalomą sunkiosioms transporto priemonėms, taip pat palaipsniui visoms transporto priemonėms panaikinti apmokestinimo pagal laiką galimybę ir palikti tik atstumu grindžiamą apmokestinimą.

Spausdinti Indrė Genytė-Pikčienė "Luminor" banko nuotr. Kiekvieno politinio ciklo pradžioje girdime tą pačią mantrą apie tiesioginių užsienio investicijų toliau — TUI svarbą ir grandiozinius jų pritraukimo planus, naujas strategijas ir jų kūrimo planus, tų planų kūrimo planus ir strategijas. Bet, deja, metai bėga, o kaimynės šį viliotinį kaip šoko, taip tebešoka kur kas sėkmingiau nei mes.

Darant prielaidą, kad dabartinės pagal laiką skaičiuojamų mokesčių schemos bus pakeistos atstumu grindžiamu apmokestinimu, kaip numatyta pagal PO2, PO3 ir PO4 paliekant valstybėms narėms alternatyvą apmokestinimo netaikyti visaipoveikio vertinimas aiškiai parodė, kad PO4 būtų pati veiksmingiausia, bet jos rezultatai pareikalautų didžiausių kaštų.

PO1 įgyvendinti tikslus galėtų padėti tik labai ribotai, tačiau praktiškai be jokių kaštų. PO2 ir PO3 ekonominis ir socialinis poveikis bei poveikis aplinkai labiausiai subalansuotas, o kaštai prieinami. Poveikio vertinime PO3b — variantas, numatantis diferencijuoti lengvųjų transporto priemonių apmokestinimą pagal jų mokesčių inversijos strategija CO2 ir kitų teršalų kiekį, — laikomas priimtiniausiu ir galbūt jį dar būtų galima papildyti reikalavimu taikyti išorinių kaštų apmokestinimą bent daliai sunkiųjų transporto priemonių tinklo ir pakankamai laipsnišku pagal laiką skaičiuojamo lengvųjų transporto priemonių apmokestinimo atsisakymu.

Video: Realaus darbo skonis: Įstaigų ir įmonių administravimas 2022, Sausis

PO3b ir PO4 iki m. EUR, užtikrintų 10—63 mlrd.

Lažybos dėl rinkimų ar sporto renginių Apsidraudimo strategijos Trackerio apsidraudimas. Kiekvieną kartą atvirų pozicijų dalis turi būti pilkai mėlyna apsidraudimo koridoriuje. A apsidraudimo strategija paprastai nurodo bendrą finansinės ir fizinės prekybos įmonės rizikos valdymo politiką, kaip sumažinti jų riziką. Kaip rodo apsidraudimo terminas, šis rizikos mažinimas paprastai atliekamas naudojant finansines priemones, tačiau apsidraudimo strategija, kurią naudoja prekių prekybininkai, pavyzdžiui, didelės energetikos įmonės, paprastai nurodo verslo modelį įskaitant tiek ir fiziniai sandoriai.

Jos padėtų smarkiai sumažinti kelių transporto išmetamą CO2, NOx ir kietųjų dalelių kiekį. Proporcingai oro taršos mažinimui būtų daromas teigiamas poveikis visuomenės sveikatai ir iki m. EUR sumažėtų su oro tarša ir avarijomis susiję kaštai išreiškiant dabartine verte. Be to, perpus sumažinus trumpalaikių vinječių kainą visi variantai padėtų užtikrinti vienodas sąlygas ES piliečiams.

mokesčių inversijos strategija

Valdžios institucijoms tektų padengti naujų rinkliavų sistemų diegimo ar senų išplėtimo kaštus, kurie visoms atitinkamoms valstybėms narėms iki m. Kelių apmokestinimo išplėtimas į naujas tinklo dalis ir naujas naudotojų grupes atitikties užtikrinimo mokesčių inversijos strategija kelių naudotojams nuo m. EUR per metus. Poveikis mažosioms ir vidutinėms įmonėms, įskaitant visą krovinių gabenimo keliais sektorių, būtų nedidelis, nes kelių mokesčiai sudaro tik nedidelę procentinę visų transporto kaštų dalį.

Bet koks kaštų padidėjimas būtų arba perkeltas klientams siuntėjamsarba kompensuojamas mokesčių mažinimu, kuris leidžiamas pagal direktyvos II skyrių dėl transporto priemonių apmokestinimo.

Amerikos įmonių mokesčio kodeksas

Šio pasiūlymo REFIT aspektas yra susijęs su kelių apmokestinimo reikalavimų paprastinimu ir atnaujinimu, mokesčių inversijos strategija siekiama, kad tie reikalavimai atitiktų paskirtį. Šiuo tikslu numatyta: ·sunkiosioms transporto priemonėms taikytą pasenusią diferencijavimo pagal EURO emisijos klases sistemą pakeisti tinkamesniu mokesčių diferencijavimu pagal išmetamą CO2 kiekį; ·supaprastinti išorinių kaštų mokesčių taikymą oro taršai ir triukšmui kuris yra geresnė priemonė nei diferencijavimas pagal EURO emisijos klases leidžiant naudoti atnaujintas pamatines vertes be jokio skaičiavimo; ·supaprastinti ir atnaujinti mokesčio didinimo procesą ir sudaryti palankesnes sąlygas taikyti grūsčių mokesčius.

Video: Realaus darbo skonis: Įstaigų ir įmonių administravimasSausis Video: Realaus darbo skonis: Įstaigų ir įmonių administravimasSausis Nors korporacinė inversija gali atrodyti kaip ezoterinė idėja, tai iš tikrųjų gana paprasta suprasti sąvoką. Tai korporacijų naudojama strategija mažinti mokestines prievoles perkeliant į užsienio valstybę su mažesniais ir labiau atsipalaidavančiais mokesčių įstatymais. Įmonių inversijos gali būti struktūrizuojamos įmonės, įsitraukusios į užsienį arba įsigijusios esamą užsienio kompaniją. Dėl to, nors įmonės veiklos struktūra ar funkcinė vieta paprastai išlieka nepakitusi, korporacijos teisinė būstinė pasikeičia į naujojo savininko vietą. Su tokiu paprastu manevru taip pat pasikeičia bendrovės mokestinės prievolės.

Šie paprastinimai bus naudingi daugiausia nacionalinėms institucijoms, o ne įmonėms. Tačiau šiuos pakeitimus papildo minėtas atskiras pasiūlymas, kuriuo leidžiama mažinti eksploatavimo mokesčius, — tai padėtų sumažinti vežėjų mažųjų ir vidutinių įmonių naštą. Bendri kelių naudotojų, įskaitant piliečius ir įmones, kaštai greičiausiai padidės, nors ir nedaug. Tikimasi, kad dėl išmetamu CO2 kiekiu grindžiamo diferencijavimo iniciatyva turės nedidelį teigiamą poveikį konkurencijai, nes šiek tiek padidės mažai taršių ir netaršių transporto priemonių paklausa, kuri skatins diegti inovacijas.

Norint pamatyti teisės akto poveikį, palaipsniui įvedus visus pakeitimus bus būtina atlikti išsamų įvertinimą.

Įdomios straipsniai

Tinkamas laikas jam atlikti bus praėjus penkeriems metams nuo visų naujos sistemos nuostatų taikymo pradžios. Tarpinių žingsnių poveikis galės būti įvertintas anksčiau. Į pasiūlymą įtraukti konkretūs valstybėms narėms skirti atskaitomybės reikalavimai, susiję su kelių apmokestinimo pajamomis ir jų panaudojimu, taip pat su kelių, kuriems taikoma rinkliava, kokybe. Dalykas ir taikymo sritis Šis straipsnis koreguojamas siekiant į taikymo sritį įtraukti rinkliavų ir naudotojo mokesčių taikymo kitoms transporto priemonėms nei sunkiosios taisykles.

Tai reikalinga, kad būtų galima spręsti ne vien išimtinai arba daugiausia su SKTP susijusias, bet ir kitas problemas. Apibrėžtys Koreguojamos šių terminų apibrėžtys: mokesčių inversijos strategija kelių tinklas: ši apibrėžtis atnaujinama derinant ją su koridorių principu, išdėstytu peržiūrėtose transeuropinio transporto tinklo plėtros gairėse, pateiktose Reglamente EU Nr. Rinkliavos ir naudotojo mokesčiai 1 dalis padalyta į dvi dalis siekiant atskirti tinklus, daugiausia naudojamus tarptautiniam eismui transeuropinį tinklą ir greitkeliusir kitus kelius.

Siūloma nuostatas dėl nediskriminavimo, mokesčių proporcingumo ir dėl rinkliavų ir naudotojo mokesčių rinkimo bei mokėjimo taikyti ir kitiems keliams. Kai taikoma, siūlomos tokios datos, kad valstybės narės turėtų pakankamai laiko pritaikyti savo mokesčių sistemas.

mokesčių inversijos strategija

Skirtingų sąlygų taikymas sunkiosioms transporto priemonėms ir lengvosioms transporto priemonėms grindžiamas tuo, kad jos daro nevienodą poveikį infrastruktūrai, ir tuo, kad patirtis lengvųjų transporto priemonių apmokestinimo srityje dar per maža.

Siekiant užtikrinti vienodas teises vežėjams pridedama 9 dalis, kuria panaikinama galimybė mažiau kaip 12 t sveriančias SKTP atleisti nuo kelių mokesčių ir į visų apmokestinimo sistemų taikymo sritį įtraukiami vietos ir tolimojo susisiekimo autobusai. Pastaroji nuostata grindžiama tuo, kad vietos ir tolimojo susisiekimo autobusai daro panašų poveikį keliams. Naudotojo mokesčiai.

mokesčių inversijos strategija

Proporcingumas ir vienodų sąlygų užtikrinimas 7a straipsnyje nustatomos naudotojo mokesčių ir metinių bei trumpesnės trukmės vinječių santykinio kainų skirtumo viršutinės ribos. Forumo darbai iš namų su kompiuteriu kontekste siūlomi toliau išdėstyti pakeitimai.

Nauja 3 dalis susijusi su lengvaisiais automobiliais, joje nurodomos metinių ir trumpesnės trukmės vinječių santykinio kainų skirtumo viršutinės ribos, atspindinčios pagal turimus duomenis apibrėžtus atitinkamus naudojimo modelius 9.