Gamla stan stockholms län sweden. Riddarholmo bažnyčia | senauto.lt


Visningar: Transkript 1 Nr. O ðvæsti LBÐ ies metø jubiliejaus m. Eugenijos baþnyèià Stokholme. Tai buvo ðventë be pompastikos, bet su garbingais sveèiais, iðkilmingomis, bet nuoðirdþiomis kalbomis, dovanomis, prizais ir siurprizais.

Ðventës atidarymas prasidëjo, deja, liûdna þinia: lapkrièio 29 d. Visi pagerbëme G. Bûgos atminimà tylos minute. Po Tautinës giesmës ðventës programà tæsë Saulës mokyklos mergaitës. Laurenèikienës vadovaujamos jos paðoko keletà lietuviø liaudies ðokiø ir þaidimø.

Log in to Facebook | Facebook

Þodis buvo suteiktas bendruomenës pradininkams, per visus deðimtmeèius aktyviai besidarbavusiems jos labui: Klemensui Gumauskui, Edvardui Varnauskui, Alfonsui Jovertui ir Povilui Èalnariui. Jie pasidalino atsiminimais apie savo likimus, ávairiais keliais atvedusius juos á Ðvedijà, apie vargus ásikuriant, apie pirmuosius susitikimus su tautieèiais sveèioje ðalyje, apie bûrimàsi á bendruomenæ, jos veiklà.

Á ðventæ buvo pakviesti visi vyriausios kartos atstovai, bet daugelis dël blogos sveikatos atsiuntë tik sveikinimus. Virginija Langbakk, pakaitomis su Valdybos narëmis vedusi visà ðventæ, perskaitë jubiliejaus proga atsiøstus PLB, Estijos, Kanados, Urugvajaus, Ðveicarijos lietuviø bendruomeniø, Didþiosios Britanijos lietuviø, buvusiø Lietuvos ambasadoriø Ðvedijoje p.

Petro Zapolsko ir p. Vytauto Nauduþo, Lietuviø Iðeivijos instituto sveikinimus. Nyhetsblad för Litauiska Föreningen i Sverige m. Lietuvà Ðvedijoje atstovauja ambasadorius Remigijus Motuzas.

„Sweco“ - pirmaujanti Europos inžinerijos ir architektūros kompanija

Naujasis ambasadorius ið Vilniaus á Stokholmà atvyko kartu su þmona Laimute ir 18 metø sûnumi Ramojumi. Vi presenterar: Remigijus Motuzas Den litauiska republikens ambassadör i kungariket Sverige Från den 9 november representeras Litauen i Sverige av ambassadören Remigijus Motuzas.

Den nya ambasadören flyttade från Vilnius till Stockholm tillsammans med sin fru Laimute gamla stan stockholms län sweden sin årige son Ramojus. Remigijus Motuzas pasidþiaugë bendruomenës veikla ir skatino dirbti lietuvybës iðsaugojimo vardan: Ðiandien yra svarbu, kad stiprëjant europinei ir pasaulinei integracijai, patirtume vis maþiau nusivylimø, sugebëtume iðsaugoti ir, reikalui esant, apginti lietuvybæ, kuri, kaip rodo istorija bei patyrimas, yra mûsø gyvybës ir ateities klausimas. Dþiugu, kad Jûsø bendruomenë, bûdama gana negausi, atkakliai siekia ðiø tikslø, rûpindamasi ilgalaikiu lietuvybës iðlaikymu èia.

Sëkmingai jau metis veikia,saulës sekmadieninë mokykla,baltijos ðokiø kolektyvas, leidþiamas laikraðtis, buriasi èia gyvenantis jaunimas. Galima vardinti ir kitas labai svarbias bendruomenës veiklos sritis. Mes Lietuvoje taip pat dþiaugiamës, kad daugeliui Jûsø, gyvenant èia ne vienà deðimtmetá, pavyko sujungti du pasaulius lietuviðkà ir ðvediðkà, sëkmingai propaguojant Lietuvà, jos pasiekimus, istorijà, kultûrà.

Todël neatsitiktinai po Kovo osios daugelyje Ðvedijos miestø ir miesteliø vyko mitingai, palaikantys Lietuvos siekius Tad viena ið svarbiausiø Jûsø veiklos krypèiø ir ateityje iðlieka tautiniø vertybiø iðsaugojimas ðeimose ir bendruomenëje. Juk lietuvio ðûkis yra:,lietuviais esame mes gimæ, lietuviais turime ir bût.

Gamla Stan Stockholms Län Sweden

Mûsø garbingieji sveèiai Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento TMID o prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinis direktorius Antanas Petrauskas ir Uþsienio lietuviø skyriaus Tarptautinio bendradarbiavimo poskyrio vedëja Jolanta Norkevièienë jubiliejaus proga aplankë bendruomenæ. Per keletà dienø jie aplankë ne tik Ðvedijos valstybines þinybas, LR ambasadà, bet ir susitiko su,saulës mokykla ir kitomis bendruomenës darbo grupëmis.

O tæsinys 2 psl. Uþ ilgametá darbà Ðvedijos lietuviø bendruomenës valdyboje ir aktyvià paramà puoselëjant lietuviø kalbà, lietuviðkàsias tradicijas bei paproèius Gintautà BÛGÀ Ðvedijos lietuviø bendruomenës nará apdovanojimas, atëjæs per vëlai, áteikiamas saugoti G. Bûgos naðlei Teresei Bûgienei ; 2. Uþ asmeniná indëlá teikiant visokeriopà paramà Ðvedijos lietuviø bendruomenës lituanistiniam ðvietimui, puoselëjant lietuviðkàsias tradicijas bei paproèius, skatinant ir palaikant lietuviø bûrimàsi á draugijà, Alfonsà JOVERTÀ - Ðvedijos lietuviø bendruomenës nará; 3.

Uþ paþangiu màstymu pagrástà asmeniná indëlá stiprinant ir plëtojant Lietuvos ir iðeivijos ryðius, uþ aktyvià visuomeninæ veiklà Ðvedijos lietuviø bendruomenëje, puoselëjant tautinæ savimonæ, tarpkultûrinius ryðius, panaudojant visà patirtá ir gebëjimà apjungti ávairiø kartø bendruomenës narius bendrai lietuvybës veiklai Virginijà LANGBAKK Ðvedijos lietuviø bendruomenës pirmininkæ.

Skonëje ásikûrë bendruomenës padalinys, á kurio veiklà ásitraukë daug ðeimø ir vaikuèiø; tautiniø ðokiø kolektyvas Baltija ir bendruomenës laikraðtis atðventë penkeriø metø jubiliejus, o mûsø visø gerbiamas ir mylimas Klemensas Gumauskas atðventë graþiausià 90 metø jubiliejø! Baigiantis metams sumuojame praëjusiø metø rezultatus, kuriame planus naujiesiems. Lietuviø bendruomenës Ðvedijoje valdyba norëtø padëkoti visiems, kurie prisideda prie bendruomenës veiklos, padeda organizuoti renginius, o nariams ir bièiuliams Ðvedijoje palinkëti ramaus Kûèiø vakaro, daug kûèiukø vaikuèiams ir linksmø Ðventø Kalëdø.

Valdyba áteikë jiems padëkos raðtus ir dailininkø ið Lietuvos darbø. Pertraukos metu Saulës mokyklos mokinës, vadovaujant Veronikai Ottosson, pardavinëjo uþkandþius ir gërimus. Po pertraukos visus smagiai nuteikë ðokiø kolektyvo Baltija pasirodymas. Ðventës dalyvius labai sujaudino pietø Ðvedijos ûkininko Bengt Nilsson, jo þmonos Lenos ir dviejø kolegø parodytas filmukas apie bendrà su Lietuva projektà, kaip padëti Lietuvos vaikams, sergantiems vëþiu.

Vienas ið siurprizø buvo Renatos Ascilienës vadovaujamo groþio salono Happy Studio pristatymas. Ðventës metu sveèiai dairësi á sienas ne ðiaip sau ið Lietuvos savo lëðom bendruomenæ pagerbti atvaþiavæs tautodailininkas Vytautas Pastarnokas iðkabino ant jø graþiuo metø spalio mënesá Visuotinio bendruomenës gamla stan stockholms län sweden susirinkimo metu buvo pasiûlyta áamþinti meèio jubiliejø, ásteigiant Jubiliejiná fondà.

Fondo steigëjais tapo vienuolika asmenø ir ðeimø, kuriø dëka sudarytas pradinis fondo kapitalas kronø.

gamla stan stockholms län sweden

Artimiausiu metu Bendruomenës valdyba sukvies visus Jubiliejinio fondo steigëjus á pirmàjá susirinkimà, kurio metu visi kartu aptars ir patvirtins fondo ástatus, valdybos funkcijas ir sudëtá bei fondo lëðø panaudojimo kryptis.

Vieni jø ásigijo, kiti tik pasiderëjo bei su dailininku pabendravo. O pabaigai vël ðoko Baltija. Iðsiskirstë visi maloniai nusiteikæ toliau darbuotis bendruomenës labui, kad ateity vël galëtø smagiai ðvæsti. Sammanfattning: Litauiska föreningen i Sverige fyller 60 år Litauens premiärminister Gediminas Kirkilas skickade i november gratulationer till LFS långvarige ordförande Klemensas Gumauskas och den nuvarande ordföranden Virginija Langbakk.

Den 2 december samlades föreningens medlemmar i St. Eugenia-kyrkans lokaler för att fira jubileet, som dessvärre började med tråkiga nyheter - Gintautas Buga hade avlidit. Efter nationalsången dansade flickorna i litauiska söndagsskolan Saule ledare Jurga Laurencikiene.

gamla stan stockholms län sweden

Till evenemanget bjöds alla de äldsta medlemmarna in, men många skickade gamla stan stockholms län sweden gratulationer, på grund av dålig hälsa. Ordförande Virginija Langbakk läste upp Alfonsas Jovertas gratulationer från de litauiska föreningarna i Estland, Kanada, Uruguay, Schweiz och Storbritannien, och från de före detta ambassadörerna i Sverige Petras Zapolskas och Vytautas Nauduzas och den nuvarande ambassadören Remigijus Motuzas.

Tjänstemän från TMID Departementet för utlandslitauer Antanas Petrauskas och Jolanta Norkeviciene hade besökt Litauens ambassad och olika svenska institutioner och träffade nu även styrelsen.

Stokholmas

Petrauskas belönade både föreningen och vissa av dess medlemmar med silvermedaljer för värdefulla insatser: 1. Gintautas Buga belönades postumt för arbete i LBS styrelse 2. Alfonsas Jovertas uppmärksammades för kondor prekybos sistema arbete för litauiska traditioner 3. Virginija Langbakk för aktiv verksamhet som styrelsens ordförande med allt vad det innebär.

Under pausen såldes tilltugg och drycker, varefter Baltija dansade. Man hade möjlighet att titta på filmen Dziaugsmo svente som handlade om ett gemensamt projekt för att hjälpa cancersjuka barn.

LIETUVIØ BENDRUOMENËS ÐVEDIJOJE INFORMACINIS LEIDINYS - PDF Gratis nedladdning

Renata Asciliene presenterade sin skönhetssalong Happy Studio. Vytautas Pastarnokas, konstnär från Litauen, gästade festen med sina verk. Jubiliejinis LB Ðvedijoje fondas Jubiliejinis fondas rems naujoviðkumà, ádomø ir patrauklø Lietuvos pristatymà Ðvedijoje ir Ðvedijos pristatymà Lietuvoje, kultûros ir meno vystymà bei ryðiø tarp Ðvedijos ir Lietuvos stiprinimà.

Visus, norinèius paremti Jubiliejiná Fondà, kvieèiame pervesti aukas á Bendruomenës sàskaità Plusgiro Sammanfattning: Jubileumsfond Den nyetablerade Litauiska föreningens i Sverige Jubileumsfond kommer att främja innovativa och attraktiva initiativ för att presentera Litauen i Sverige och Gamla stan stockholms län sweden i Litauen och att utveckla kultur- och konstutbyte mellan våra två länder.

Alla som vill stödja jubileumsfonden är välkomna att sätta in pengar på Föreningens konto Plusgiro LFS styrelse 3 Lietuviø mokyklos Ðvedijoje fondas Virginija Langbakk Fondo valdybos pirmininkë Per praëjusius metus Fondo lëðos iðaugo kronø, ið kuriø Ginto Bûgos atminimui pagerbti kronø pervedë Bendruomenë ir kronø Griffø ðeima metø balandá Eugenijaus Mindaugo Budrio atminimui Bendruomenë á Fondà pervedë taip pat kronø.

Ðiuo metu Fondo lëðos siekia kronø. Sammanfattning: Litauiska barnskolefonden i Sverige Under ökade fondens behållning med kr, varav kr, till minne av Gintautas Buga, har överförts av föreningen och kr av familjen Griff.

I april överförde föreningen ytterligare kr till minne av Eugenijus Mindaugas Budrys. För närvarande är fondens behållning kr. Fondstyrelsen har ändrat fondens Lietuviø bendruomenë Ðvedijoje ir jos valdyba nuoðirdþiai dëkoja visiems, darbais ir idëjom prisidëjusiems prie jubiliejinio renginio organizavimo. Remigijui Motuzui ir jo þmonai Laimutei, ambasados sekretorei Nerilei Marcinkevièienei, konsulei Indrei Dagilienei, kultûros ataðë Lianai Ruokytei bei administratoriui Eugenijui Vilûnui.

Uþ moraliná palaikymà ir veiklos ávertinimà Tautiniø dabar galiu investuoti bitcoin ir iðeivijos departamento generaliniam direktoriui Antanui Petrauskui ir Tarptautinio bendradarbiavimo poskyrio vedëjai Jolantai Norkevièienei. Uþ Lietuvos etninës kultûros pristatymà Stokholmo tautiniø ðokiø kolektyvui Baltija ir jo vadovei Jurgai Laurenèikienei bei tautodailininkui ið Noriûnø Vytautui Pastarnokui.

Pamàsèiau, jog gerai bûtø suruoðti darbø parodà uþsienyje, kur yra veikli lietuviø iðeiviø bendruomenë, nes jau turëjau sukaupæs keliø deðimèiø savo paveikslø kolekcijà. Internete suradau Ðvedijos bendruomenës adresà ir iðsiunèiau el. Neátikëtinai greitai gavau ið Editos Sääf atsakymà: ji papraðë atsiøsti paveikslø fotokatalogà. Sutvarkius visus formalumus, nusprendë mane pasikviesti ástokholmà ruoðti parodà, nes ð.

LBÐ ðventë savo metá. Petrauskas bei kultûros ataðë Liana Ruokytë.

gamla stan stockholms län sweden

Visus, kuriems rûpi lietuviø kalbos ateitis ir Ðvedijoje gyvenanèiø vaikø þinios apie Lietuvà, kvieèiame aukoti Fondui. Lietuviø vaikø Ðvedijoje fondo sàskaita Handelsbanken yra regler så att fondens ränta kan utnyttjas på ett gynnsammare sätt. Vi inbjuder alla som gamla stan stockholms län sweden sig om det litauiska språkets framtid och kunskaperna hos de litauiska barnen i Sverige om Litauen att bidra till fonden.

Kontonummer i Handelsbanken Uþ pagalbà organizuojant patalpas renginiui ir parodai Sofijai Lukðai-Kielbowskai. Visø minëtø þmoniø ir kitø lietuviø Ðvedijoje dëka LBÐ meèio jubiliejus tapo nepamirðtamu renginiu. Sammanfattning: Ett stort tack Litauiska föreningen i Sverige och dess styrelse vill härmed tacka alla som med sina idéer och arbetsinsatser bidrog till att jubileumsfesten blev av.

För omtanke och hjälp tackar vi ambassadören R. Motuzas och hans fru Laimute och ambassadens anställda. Vi tackar även TMID för deras stöd. Vi säger tack till Baltija för deras underbara presentation av den litauiska kulturen, och till den litauiska folkkonstnären Vytautas Pastarnokas från Noriunai.

Vi tackar slutligen Sofia Luksa-Kielbowska för att vi får nyttja lokalerna. Tai labai puikûs, energingi, komunikabilûs bei veiklûs þmonës jauèiausi pas juos kaip namuose. Beje, p.

LIETUVIØ BENDRUOMENËS ÐVEDIJOJE INFORMACINIS LEIDINYS

Virginija bendruomenës meèio proga buvo apdovanota sidabrine þvaigþde. Labai malonius sentimentus reiðkiu Editai Sääf, kuri negailëdama savo laisvo laiko supaþindino mane su Stokholmo senamiesèiu.

Pasivaikðèiojome po graþiausias miesto vietas. Turiu pripaþinti: Edita puiki gidë ir puikus þmogus. Kadangi esu dailininkas, dþiaugiuosi, kad mano kûrybà ávertino ir ásigijo kûriniø ðie ponai: Steinar L.

Gráþau namo kupinas áspûdþiø ið Stokholmo bei su gera nuomone apie Ðvedijos lietuviø bendruomenæ.

Ne tik Stokholmas Fika -aisiais. Tai prasidėjo XVIII šimtmečio viduryje, kai moterys norėjo susiburti viena su kita lengvomis aplinkybėmis. Taigi jie pakvietė vienas kitą į kavos vakarėlius. Per XIX šimtmetį kaimiška visuomenė taip pat pradėjo rengti kavos vakarėlius. Taigi tradicija išplito visoje šalyje.

Parvykæs gavau þinià, kad laimëjau tautodailininkams tapytojams prestiþiná respublikiná konkursà. Tai iðkilaus Amerikos lietuvio dailininko Adomo Varno garbei kas metai Lietuvoje organizuojamas respublikinis konkursas jo premijai gauti. Dabar esu jau dviejø premijø laureatas bei man yra suteiktas Kultûros ministerijos meno kûrëjo statusas.

Sammanfattning: På sverigebesök Folkkonstnären Vytautas Pastarnokas har på eget initiativ tagit med sig sina verk till LFS årsjubileum. Han sålde några av sina verk och tackar Virginija Langbakk och Edita Sääf för hjälpen. Eugenijos baþnyèios salëje vyko kasmetinis LBÐ visuotinis susirinkimas. Jame dalyvavo 21 balsavimo teisæ turintis narys. Karrenbauer ir Rasa Ingvarsson.

LBÐ valdybos ataskaità pradëjo Bendruomenës pirmininkë Virginija Langbakk, kuri pasidþiaugë mûsø Bendruomenës veikla, pasidalindama pagyrimais, gautais ið PLB seimo, kad LBÐ yra pristatoma kaip pavyzdinë bendruomenë, sugebanti sujungti tiek senosios, tiek jaunosios kartos dþiaugsmus ir rûpesèius. Nedaugelis bendruomeniø gali pasidþiaugti turinèios savo tautiniø ðokiø grupæ, o kur dar Eleonoros Jonuðienës pradëtas ágyvendinti vaikø gamla stan stockholms län sweden Draugystës tiltas ar projektas Paþinkime Lietuvos miestelius, iðgarsëjæs ir visoje PLB, á kurá kitais metais norëtø ásijungti ne tik lietuviai ið Olandijos, bet ir Kanados, galbût ir kitø ðaliø.

Virginija kriptovaliutos internetu ir neseniai susikûrusià projektø rengimo grupæ, kurià sudaro ávairiø darbo grupiø atstovës ir kurios tikslas iðmokus raðyti projektus, gauti lëðø jiems ágyvendinti ir taip pagerinti lietuviø tautos atstovø vardà daugiatautëje Ðvedijoje.

Virginija tikisi, jog atsiras daugiau savanoriø, padedanèiø praktiðkai ágyvendinti veiklà ir organizuoti renginius. Edita Sääf, kuri yra atsakinga uþ LBÐ kultûrà ir renginius, uþsiminë, jog Valdyba ruoðiasi Bendruomenës meèiui, ieðko naujø idëjø Vasario osios paminëjimui bei bandys surengti renginiø, kuriais bus siekiama iðkelti neþinomus lietuviø menininkus.

gamla stan stockholms län sweden

Ji taip pat ásijungë á PLB atstovës Ingos Lanchas iniciatyva rengiamà projektà, kuriuo norima surinkti medþiagà apie lietuvius menininkus, dirbanèius ir gyvenanèius uþsienyje. Kitos Valdybos narës Eglë Marcinkevièiûtë ir Alma Vaðkytë irgi nenuilstamai prisideda prie renginiø organizavimo ir iðkylanèiø klausimø sprendimo. Eglë dar ir laikraðtá redaguoja, raðo susirinkimo protokolus, buvo viena ið Baltijos ðaliø vienybës dienos organizatoriø, kur buvo uþmegzti glaudesni ryðiai su Ðvedø-latviø bendruomene.

Ji paminëjo, jog sukaupus daugiau lëðø ið nario mokesèio, bûtø galima daugiau pinigø skirti ir organizacinëms iðlaidoms, bet kyla klausimas, kaip pritraukti þmones susimokëti nario mokestá.

Plataus masto akcijų indeksų pasirinkimo sandoriai. Skyrius: Prekybos Rugsėjis

Dauguma Valdybos darbà ávertino teigiamai. Suririnkimo metu savo veiklos ataskaità pateikë ir ðokiø kolektyvo vadovë Jurga Laurenèikienë, informacijos grupës vadovë Audronë Städje, jaunimo grupës vadovë Rasa Ingvarsson bei Saulës mokyklos tëvø komiteto pirmininkë Regina Molina. Jurga pasidþiaugë pradëjus ketvirtàjá Baltijos kolektyvo sezonà, kuriame pastoviai ðoka 16 ðokë- Rinkimai i LBÐ Valdybà jø, kuris turi savo tautinius kostiumus ir metø bëgyje bent aðtuonetà kartø pasirodë ávairiuose renginiuose.

Eleonora Jonuðienë, turinti patirties projektø valdymo srityje, ateityje tikisi pradëti veiklà, kuri pritrauktø pinigus, kad LBÐ veikla nebûtø priklausoma nuo gamla stan stockholms län sweden. Revizijos komisijos atstovë Andþelika Motiejauskaitë ávertino Valdybos veiklà pozityviai, trûkumø nerado.

Bekalbant apie finansus, Steinar Langbakk kilo idëja jubiliejaus proga ákurti Bendruomenës fondà, kurio lëðomis bûtø remiama visa kita nesusijusi su mokykla bendruomenës veikla. Karrenbauer toliau tæs savo darbà. Po susirinkimo vyko broliø Pranciðkonø laikomos pamaldos, po kuriø visi turëjo malonià progà pabendrauti ir pasmaguriauti lietuviðkos deðros su juoda duona bei naminës miðrainës, iðgerti kavos su ðakoèiu. Eugenia-kyrkans lokaler.

Styrelseordförande Virginia Langbakk läste upp verksamhetsredovisningen.